Znaki funkcji (Eglit)

Zaawansowane, alternatywne bądź niepewne teorie
Regulamin forum
UWAGA! To nie jest forum ekspertów. Każdy użytkownik ma prawo do swojego zdania i innego spojrzenia na zagadnienie.
ODPOWIEDZ
Awatar użytkownika
carlos
α
Posty: 2460
Rejestracja: środa 03 cze 2009, 20:36
Socjotyp: SEI
Lokalizacja: Warszawa
Kontakt:

Znaki funkcji (Eglit)

Post autor: carlos » niedziela 14 wrz 2014, 22:25

[center]Rozpiska:
znak funkcji Jermak.png
[/center]


I. Eglit.: Znaki funkcji, Rozdział z książki "Przydzielenie typu socjonicznego".

1. Wprowadzenie

Znaki funkcji zostały pierwotnie zaproponowane i wprowadzone przez Gulenkę, po to by uzupełniony o nie socjoniczny model psychiki (model A) lepiej pasował do obserwowanych w praktyce zachowań reprezentantów poszczególnych socjotypów. Poźniej koncpcja została mocno uaktualniona przez Jermaka. Należy zauważyć, że aspekty jako składniki strumienia informacji nie posiadają znaków w rozumieniu przedstawionym poniżej. Niniejszy tekst będzie zawierał opis sposobu manifestowania się znaków funkcji podczas typowań ustalony przez ekspertów Szkoły Socjniki Systemowej (SSS). Nacisk będzie zatem położony na praktyczne zastosowanie koncepcji znaków w procesie diagnozowania socjotypu.


1.1 Historia

Różne szkoły socjoniczne posiadają własną interpretację znaków funkcji, ale ich koncepcja zawsze "wywodzi się" z dychotomii procesowi/rezultatowi. Pierwsza koncepcja znaków, zaproponowana przez Gulenkę, przypisywała znak (+/-) tylko funkcji wiodącej każdego socjotypu. Według niego, logiczne jest przypisać znak minus pierwszej funkcji typów rezultatowych (zaprzeczających, inwolucyjnych, skokowych - отрицающем, революционном, скачкообразном) (SFj, NTj, STp, NFp) z racji na ich tok myślenia
//
socjonika.pl pisze:Rezultatowi preferują myślenie w przód, czyli na podstawie przesłanek stawiają wnioski, a na podstawie tych wniosków kolejne aż dojdą do hipotezy.
Taki typ myślenia można opisać jako "od pojedyńczych spostrzeżeń do ogólnego obrazu" i odpowiada semantycznym cechom funkcji minus - ogólne spojrzenie, odległa skala.
Pierwszej funkcji typów procesowych (twierdzących, ewolucynych, ciągłych - утверждающего, эволюционного, поступательного) (NTp, SFp, NFj, STj) Gulenko przypisywał znak plus, ze względu na ich tok myślenia
//
socjonika.pl pisze:Procesowi preferują myślenie wstecz, czyli do postawionych hipotez szukają przemawiających za nimi przesłanek, a następnie przesłanek przemawiających za tymi przesłankami itd.
Ten typ myślenia można opisać jako "od ogólnej koncepcji do wielu jej konkretnych następstw" i odpowiada semantycznym cechom funkcji plus opisanym w niniejszym artykule (rozdrobnienie na konkretne przypadki, konkretyzacja, bliska skala).

// Więcej o myśleniu ewolucyjnym/inwolucyjnym: Gulenko, forum [PL]

Gulenko następnie podał semantykę związaną z funkcją o znaku plus lub minus:
 • + :fe: - pozytywne emocje, radość, zabawa, emocjonalny wzrost, entuzjazm, uśmiech, śmiech, optymizm, poczucie humoru, doświadczenie szczęścia;
  - :fe: - negatywne emocje, żal, smutek, emocjonalny dołek, depresja, płacz, łzy, frustracja, pesymizm, zły nastrój, doświadczenie przeciwności losu;

  + :fi: - dobre relacje, miłość, przyjaźń, sympatia, przyciąganie, ciepłe relacje, towarzyskość, bliski dystans psychologiczny, dobro, uprzejmość;
  - :fi: - złe nastawienie, nienawiść, wrogość, niechęć, wstręt, chłodne relacje, alienacja, nietowarzyskość, daleki dystans psychologiczny, zło, okrucieństwo;

  + :te: - użyteczność, korzyści, gospodarka, technologia, fakty, nabywanie, składowanie, kupowanie, oszczędzanie, procedury, przywracanie porządku, praktyczność;
  - :te: - bezużyteczność, nieopłacalność, nieefektywność, zużycie, koszty, ryzyko, eksperyment, sprzedaż, targowanie, działania w warunkach chaosu i kreatywności;

  + :ti: - określoność, szczegóły, szczegółowe badania, dokładność, ścisłość, hierarchiczność, przepisy, instrukcje, wybór najlepszej opcji, przejrzystość działania, logiczna organizacja, wskaźniki, sprawozdawczość;
  - :ti: - abstrakcyjność, ogólność, uniwersalność, system, klasyfikacja, typologia, ogólne wzorce, obiektywność, prawda, sprawiedliwość, kompleksowy przegląd, analiza, rozpracowanie na czynniki, logika naukowa, kryteria;

  + :ne: - szanse, możliwości, potencjał dodatni, esencja, istota, zasada działania, nowa idea, hipoteza, teoria, wgląd, zaciekawienie, oryginalność, niezwykłość, niepowtarzalność, wiara w szczęście;
  - :ne: - beznadzieja, alternatywy, potencjał ujemny, brak sensu, brak możliwości, paradoks, zapomniane, przestarzałe, kiepski wgląd, przeciętność, zwykłość, nuda, ograniczone możliwości, realizm, niedowierzanie;

  + :ni: - przyszłe zmiany sytuacji w czasie, prognozowanie, przewidywania, stopniowy rozwój, ewolucja, dynamika zmian, przepływ czasu, wyobraźnia, spójnego opis, subtelne nieraptowne zmiany, krok po kroku, zbieżność, konwergencja;
  - :ni: - przeszłość, oczekiwanie błędu, unikanie zagrożenia, niepewność, niejasne poczucie zaniepokojenia, dojrzewanie kryzysu, rewolucja, luka w czasie, zdolność uchronienia się od kłopotów, gwałtowna zmiana, niespójny opis, konieczność zdecydowanych działań, rozbieżność, niezbieganie się wydarzeń w dobrym kierunku;

  + :se: - utrzymywanie władzy, niepodległość, obrona, osłona, riposta, kontratak, twardość, obrona swoich interesów, wolicjonalny nacisk z dołu do góry, siła, siła woli, posiadanie;
  - :se: - przejęcie władzy, dominacja, napaść, agresja, atak, inicjatywa, wytrwałość, żądania, wolicjonalny nacisk od góry do dołu, zabieganie o swoje interesy kosztem innych, słabość, pasywność;

  + :si: - przyjemne uczucie, komfort, wygoda, harmonia, piękno, atrakcyjność, wypoczynek, zdrowie, relaks, dobre samopoczucie, przyjemność, radość, czułość;
  - :si:- nieprzyjemność, uczucie dyskomfortu, brak wygody, brak harmonii, brzydota, nieatrakcyjność, praca, zmęczenie, stres, choroba, cierpienie i ból.
Gulenko nie napisał nic o znakach innych funkcji poza pierwszą, jednak można było wywnioskować z jego rozważań, że pozostałe funkcje mają znaki przypisane wedle zasady: ten sam znak przy elementach informacyjnych tego samego koloru, przeciwny przy elementach drugiego koloru. Później Gulenko zmienił swoją koncepcję pochodzenia znaków i powiązał je z dychotomiami pozytywizm/negatywizm i statyka/dynamika dając takie wyjaśnienie:
 • "Plus przypisuje się zwykle stabilności, nieruchomości, a minus - przelotności, ruchliwości. Przykład ruchu: jądro atomowe o ładunku dodatnim ma obracające się wokół ujemnie naładowane elektrony. W konsekwencji, statyczne - dodatnie, a ujemne - dynamiczne. [Gulenko VV Strukturalny i funkcjonalny model - Kijów, 03.12.1997 // SMiPL, 1998, nr 4.] Przyjmuję, że górny pierścień modelu A, bez względu na rodzaj socjotypu jest statyczny, a dolny - dynamiczny. Pierścień stablizacji (u góry), jest nośnikiem ładunku dodatniego, a pierścień dolny - ładunku ujemnego. Pierścień stablilizacji może być również uważany za funkcjonalny, a pierścień rozwoju - dysfunkcyjny "

  Odnośnie pozytywistów / negatywistów "... komunikatywne funkcje pozytywistów najlepiej opisuje znak plus, natomiast negatywistów - znak minus.Znak funkcji stosuje się tak samo do pozycji z górnego i dolnego pierścienia modelu A "[2]
//do zrozumienia powyższych fragmentów polecam link: Gulenko

Gulenko uszczegółowił także swój pogląd na semantykę związaną ze znakami:

V. Ledin (uczeń V.V.Gulenki) pisze: "W pierwszej wersji znaków Gulenko zaproponował cztery cechy - dystansu, jakości, skali, orientacji, ponieważ te cechy semantyczne wywodzą się z dychotomii proces/rezulat, którą wiązał ze znakami w chwili opublikowania tej wersji. Jednak dalsze badania wykazały, że z dychotomią Reinina proces/rezultat wiążą się cechy tylko dystansu i skali (to jest, w rzeczywistości, jedno i to samo), a kierunek i jakość dotyczą pozytywizmu/negatywizmu. Warto zauważyć, że niezależnie od naszej szkoły do tego samego wniosku doszła i Filatova, w oparciu o swoje doświadczenia praktyczne "[3][6].

V .Ermak uzupełnił teorię znaków, początkowo proponowaną przez Gulenkę i wprowadził pojęcie "obszaru kompetencji" (zrozumienia, orientacji w temacie) i "obszaru niekompetencji" (niepewne zrozumienie, dezorientacja) funkcji psychicznej modelu A. [4] Według Ermaka, funkcja ze znakiem plus posiada kometencję w obszarze pozytywnym - "zero lub więcej", z niekompetencją w regionie negatywnym ("zero lub poniżej"). Obszar kompetencji funkcji ze znakiem ujemnym to zarówno strefa ujemna, jak i strefa dodatnia (Patrz: diagram poniżej).
Dodatkowo, Ermak utrzymuje, że znak, opisany w sposób podany poniżej, zależy tylko od dychotomii proces/rezultat i dychotomia pozytywizm/negatywizm nie ma tu znaczenia.

2.Teoria wg Ermaka

Po pierwsze, dla każdego aspektu informacji przeprowadzimy podział na region pozytywny i negatywny (+/-) w zakresie danego aspektu. Będziemy nazywać ten podział umownie regionem informacji. Pozytywne i negatywne regiony informacji związanych z danymi aspektami, pokrywają się z zakresami semantycznymi opisanymi przez Gulenkę.
Po drugie, wyróżnimy znak funkcji (+/-) modelu socjonicznego (modelu A), czyli główny przedmiot niniejszych rozważań. Jakie są konsekwencje posiadania przez funkcję znaku plus lub minus? Wyszczególniono doświadczalnie (Gulenko, Filatova, Jermak) 4 cechy związane ze znakiem funkcji. Są to:
 • jakość
  skala
  kierunek
  dystans
  .
2.1 Opisy cech funkcji związanych ze znakiem (Gulenki-Jermaka)

Plusem będziemy oznaczać funkcję ze znakiem +, a minusem funkcję o znaku - .

Jakość
 • + kompetencja w pozytywnym regionie informacji, niekompetencja w negatywnym
  - kompetencja w obu regionach, zorientowanie na wyjście z negatywnego do pozytywnego regionu informacji

  Schematycznie można to przedstawić na diagramie:
  znak funkcji Jermak.png
Skala
 • + lokalność, dokładny plan, szczegóły, rozdrabnianie się w zakresie danej funkcji
  - globalność, ogólny plan, uniwersalność w zakresie danej funkcji
Kierunek
 • + orientacja w kierunku sfery odpowiedzialności danej funkcji (skupienie na ochronie swojej sfery)
  - orientacja na zewnątrz sfery odpowiedzialności danej funkcji (wpływanie i naciski na inne lokalne)
Dystans
 • + "bliski" dystans psycholigiczny
  - "daleki" dystans psychologiczny
2.2 Ważne uwagi odnośnie teorii

Znak jest pewnym markerem opisującym sposób przetwarzania informacji przez funkcję, nie jest zaś czystą polarnością (+/-), gdyż funkcja ze znakiem minus jest kompetentna w obydwu regionach informacji (+/-), a nie tylko w (-). Aspekty strumienia informacji nie posiadają znaków, posiadają je tylko funkcje.

3. Praktyka

Poniżej przykłady manifestacji cech związanych ze znakiem funkcji u reprezentantów różnych socjotypów. Zebrane podczas typowań w SSS.

3.1 Cecha Jakości

Własność "jakości" manifestuje się dość wyraźnie w funkcjach, które przetwarzają informacje z aspektów: Fi, Fe, Ti, Te, Ni, Ne, Si, Se.

Funkcja ze znakiem +
 • Naturalną tendencją funkcji ze znakiem minus jest ucieczka z negatywnego w pozytywny region. Funkcja ze znakiem plus również posiada tę tendencję, jednak w plusowej funkcji powód ucieczki jest zgoła innej natury. Niekompetencja w ujemnym rejonie informacji sprawia, że funkcja dodatnia go unika mocno i chce z niego jak najszybciej uciec (reakcja w stylu "Nic nie widziałem, nic nie słyszałem, idziemy dalej") . Obserwuje się także, że kiedy trafi ona w ujemny region, traci orientację - nie wie jak zareagować (w odróżnieniu od funkcji ze znakiem -, która zachowuje tam orientację), dlatego jej reakcja może być bardzo nieadekwatna.
Przykłady:

 • "Wydaje mi się, że jest to dość intymny fakt, jeśli człowiek płacze w miejscu publicznym. Wtedy udaje, że nie zauważyłem. Po chwili i tak będzie żałował i nie potrzebuje żadnych dodatkowych zmartwień. Niech wypłacze co mu leży na duszy, to nie moja sprawa. Istnieje również pewien histeryczny typ ludzi, którzy chcą zwrócić na siebie uwagę - to mnie denerwuje. Zazwyczaj kobiety płaczą w brzydki sposób, szczególnie w podeszłym wieku, jak łkający alkoholicy - to jest nieprzyjemne "(+ Fe: EIE "Hamlet").

 • "Wolałbym widzieć tylko dobre rzeczy w ludziach. Widzę niektóre negatywne w innych, ale myślę, że nie będą źli w stosunku do mnie. Nie chcę dopuścić myśli, że to może być skierowane na mnie. Myślę, że jeśli traktować człowieka dobrze, on odpłaci również dobrem. Kiedy moje oczekiwania nie są spełnione, mnie to nie dziwi. Zwykły upadek moich ideałów. Ale z jakiegoś powodu, moja naiwność pozostaje.Tak jak poprzednio, chcę i widzę tylko dobro "(+ Ne: IEI "Esenin").


 • "Tutaj, nie można po prostu robić szkiców, bo tutaj mamy produkcję. Wszystkie projekty przechodzą przez mnie i widzę wszystkie błędy, które zrobił ​​projektant. I mam do wyboru dwie opcje:
  1* Poprawić błędy w projektach, napisać ostrzeżenie dla autora, który popełnił błąd i wrócić do niego projekty.
  2* Mieć to gdzieś, to nie był mój błąd, ale jego ... Moim zadaniem jest stworzyć dokumentację techniczną i program dokładnie według projektu.
  Ale nie mogę tego olać ... jeśli widzę, że ktoś popełnił błąd, nie mogę pozwolić temu przejść. Ja nawet pójdę do mojego wroga, i powiem - tu się pomyliłeś. Szczerze mówiąc ... dla mnie, nie wiem, jak to wyjaśnić - to jest produkowanie defektów. Nie mogę sobie pozwolić na fuszerkę, lub wolałbym nie pozwolić ... Moje sumienie nie pozwala mi puścić dalej czegoś, co widzę, że jest źle zrobione ". (+ Te: LSE "Stirlitz")Funkcja ze znakiem -
 • Funkcja ze znakiem minus posiada dobrą orientację zarówno w pozytywnym jak i negatywnym regionie informacji. Opuszczenie negatywnego regionu w przypadku takiej funkcji nie jest ucieczką, lecz świadomym wyborem. W praktyce często obserwuje się dążenie w minusowych funkcjach w stronę pozytywnego regionu, jednak powodem tego jest raczej podporządkowanie się normom uznawanym w społeczeństwie, niż ucieczka. Np. SEE może świadomie poszerzać swój krąg znajomych i wykorzystywać ich do osiągnięcia osobistych korzyści, ale wybiera by tego nie robić (świadome dążenie do pozytywnego regionu). Funkcja minusowa będzie zatem często manifestować sprawność w dodatnim regionie, pokazując jednak swoją ujemność poprzez pozostałe cechy - skalę, kierunek i dystans.
>Ważne dla typujących!
 • Należy ustalić powód wychodzenia przez funkcję z ujemnego regionu. Znak ustalać nie tylko na podstawie jednej cechy np. jakości, ale również pozostałych. Taką weryfikację można robić nie tylko na podstawie zachowania w jednym aspekcie informacji, ale we wszystkich o tej samej wertności (E/I)
Przykłady kompetencji funkcji ze znakiem minus w strefie ujemnej:
 • "Staram się unikać konfliktów tak po prostu, bez specjalnego celu. Choć czasem mogę wywołać konflikt w celu "rozruszania sprawy" lub dla zabawy. Ale tylko wtedy, gdy wiem, że konflikt nie rozwinie się poważne i że nie zranię nikogo poważnie.
  Nigdy nie rozumiałam po co się kłócić jak można się obyć bez kłótni? Wczoraj rozmawiałam z pięcioma osobami, do których nie mam żadnych przyjaznych uczuć. Nie mam żadnych korzyści z tych znajomości, więc nie będzie żadnych negatywnych konsekwencji, jeśli pokaże swoje prawdziwe nastawienie do nich. Ale oni chcą się kumplować ze mną - ok czemu nie. Więc pokazuje wobec nich przyjazne nastawienie. Moje prawdziwe uznanie wyrażam nie tak, a w formie swego rodzaju "bonusów", czyli robię dla osoby coś specjalnego - coś, czego nie mogę zrobić dla wszystkich. Ci, którzy nie wiedzą tego, myślą, że jestem tak samo dobra dla wszystkich. [...]
  Przy okazji, jest jeszcze coś innego: Bardzo dobrze wyłapuje złe nastawienie - do siebie, czy między ludźmi. Widzę od razu i nigdy się nie mylę. Ale dobre stosunki rozpoznaje bardzo źle ... Przedwczoraj mój chłopak przedstawił moją przyjaciółkę swojemu przyjacielowi. Cały wieczór obserwowałam tę parę, ale nie mogłam rozpoznać czy ona polubiła go na poważnie, czy nie. Znaków złego nastawienia nie było - to pewne, ale i tak nie mogłam ocenić czy relacja jest dobra.
  Pokaże złe nastawienie, gdy muszę się zadawać z kimś, kto psuje mi nastrój. W tym przypadku, nie mogę zapomnieć o korzyściach płynących z dobrej relacji i kłopotów płynących z konfliktu. Jeśli człowiek doprowadza mnie do depresji, nie mogę ukrywać złego nastawienia. "
  (-Fi, mentalne, z niepewnością w Ne - ESI "Dreiser")
 • Minusowość funkcji manifestuje się - z jednej strony w zaznaczaniu, "podkreślaniu" sfery ujemnej - z drugiej strony, jako pragnienie by usunąć to co zbyteczne. Znany rzeźbiarz Rodin tak powiedział o charakterze jego pracy: "Biorę blok marmuru i odcinam to, co nie jest konieczne." To zdanie odzwierciedla sposób przetwarzania funkcji minus. Tendencja ta znajduje również odzwierciedlenie w wypowiedziach osób z funkcją noszącą znak minus.
>Ważne dla typujących!
 • Trzeba pamiętać, że funkcja dodatnia może generować opis tego, co jest poza zakresem jej kompetencji. Podobny opis może wytworzyć funkcja minus. Żeby nie popełnić błędu, trzeba raczej oceniać wypowiedzi osoby jako całość, a nie opierając się na konkretnej frazie. Funkcja minus, po wyeliminowaniu tego co zbędne, nie przejdzie do opisywania "plusa", który pozostał, który został uznany za dopuszczalny. Dla porównania, funkcja plusowa, po usunięciu nadmiaru popłynie chętnie dalej w opisywanie pozostałego dopuszczalnego "plusa".
Przykład podkreślania najpierw sfery ujemnej:
 • Na czym polega narracja sekwencyjna?
  "Nie ma żadnych odstępstw od tematu, nie ma" lirycznych dygresji ", które trwają setki stron, nie ma przerwy w kontinuum czasu (za wyjątkiem, gdy skutki prezentowane są na początku, a następnie wyjaśnienia, dlaczego i jak do tego doszło). "( -Ti: EIE "Hamlet")

  "Pięknie ubrana osoba to taka, której wygląd jest harmonijny, bez żadnych przeciwieństw i absurdów. Wygląd powinien być w harmonii nie tylko sam w sobie, ale także z osobą, z jej charakterem. Wszystko to tworzy piękno." (−Si : SLI "Gabin")
3.2 Cecha Skali

Cecha "skali" przypisana do funkcji ze znakiem plus jest opisana jako lokalność, "wysoka rozdzielczość", widzenie szczegółów, rozdrobnienie wewnątrz "własnej strefy wpływów." Gdy jest przypisana do funkcji z znakiem minus, jest opisana jako globalizacja, "globalne widzenie", uniwersalność funkcji. Najwyraźniej własność "skali" obserwuje się w funkcjach przetwarzających aspekty: Te, Ti, Ni, Ne, Fi, Si.

Ograniczenia funkcji ze znakiem plus
 • Analiza odpowiedzi respondentów jest pokazuje, że gdy mówimy o funkcji dodatniej, człowiek stara się zaznaczyć granice swoich kompetencji w tym zakresie informacji. To jest istotną i charakterystyczną cechą znaku "plus". Na przykład, LSE ("Stirlitz") początkowo mówi o konkretnych obiektach, które są mu znane (+ Te), EII ("Dostojewski") mówi o konkretnych relacjach (+ FI); LSI ("Maxim") mówi o konkretnych doktrynach i przepisach (+ Ti); ILE ("Don Kichot") mówi o konkretnych możliwościach itp.

  Jeśli rozmowa zmierza w kierunku ujemnego regionu, abstrakcyjnej dyskusji (lub pytanie dotyczy ujemnego tematu), osoba z funkcją + będzie w stanie wymyślić odpowiedź, ale będzie ona uogólniać za pomocą innych funkcji: posiadających znak "minus". W tym zadaniu, jego umysł dokona następujących czynności: myśleć w strefie "plus" (konkretne przykłady, sytuacje) → uogólnienie przez minus innej funkcji (zwykle w zakresie parametrów jednego makro-aspektu informacji) → odpowiedzi. Na przykład pytanie o pracę "ogólnie" u LSE ("Stirlitza") przywodzi na myśl strumień różnych przykładów jego ostatnich zajęć. Następnie on to sobie uogólnia przez minus Ti i daje odpowiedź. Taka odpowiedź może dać wrażenie, że LSE ma -Te
>Ważne dla typujących!
 • Przy typowaniu zwracać uwagę na tok myślenia, który towarzyszy odpowiedziom. Można w tym celu zadać dodatkowe pytania
Przykłady zaznaczania granic kompetencji, zawężania granic, sprowadzania do konkretnych obiektów (rozdrabniania) przez funkcję plusową:

 • Co jest wyjątkowe w Twoim podejściu do życia?
  "Nie do życia - do rzeczy! Jak rozumiem, to pytanie oznacza, że ​​widzę rzeczy z pewnej specjalnej perspektywy - mogę doradzić, jak wydostać się z tej czy innej konkretnej sytuacji, przedstawić plan. Przykłady? hmm ... zwykle biorę to za pewnik"

  Co masz na myśli przez "rzeczy"?
  "Podejście do życia jest czymś globalnym, spojrzenie na rzeczy - to jest konkretne. Życie jest jak pole na którym różne rzeczy oddziałują ze sobą nawzajem ." (+ Ne: ILE "Don Kichot")

  Jak można zdefiniować przechodzenie od ogółu do szczegółu? Od szczegółu do ogółu?
  "Przykład:. Od kołchozów do prywatnej gospodarki (firm prywatnych, rolników, itp). Odwrotnie:. Kiedy pojedyncze formy życia stają się częścią większych i silniejszych form życia. Mogą wchodzić zarówno samodzielnie, jak również być wchłaniane siłą. "(+ Ti, konkretyzacja, ogólna definicja nie została podana: LSI "Maxim")


Brak ograniczeń funkcji ujemnej w zakresie kompetencji
 • Funkcja ujemna nie posiada wyraźnych granic. Jej obszar wiedzy rozszerza się i wykracza daleko bez wyraźnego określania granic. Odpowiadając na pytania z dziedziny funkcji minus, osoba, uogólniając, abstrakcyjnie podchodzi do sytuacji, nie chcąc wchodzić w szczegóły i konkretyzować. Takie osoby potrafią zachować złoty środek pomiędzy ogólnym wyjaśnieniem sytuacji, a wchodzeniem głęboko w szczegóły. Dowodzi to braku ograniczeń i biegłości w przetwarzaniu informacji.

  Także w rozwiązaniach związanych z ujemną funkcją, osoba nie będzie za wszelką cenę starała się osiągnąć "pozytywnej" perfekcji. Tak więc, SLI ("Gabin") lub LSE ("Stirlitz") nie dąży do doprowadzenia komfortu i czystości do idealnego stanu. Przeciwnie, pozostają one w dopuszczalnym zakresie dyskomfortu. W odzieży jest także tendencja do pozostawania w pozycji "złotego środka" - komfortowo, wygodnie, ale nie zbyt wymyślnie i elegancko. Nie nieproporcjonalne, ale też nie dokładnie przylegające, coś pomiędzy.
Przykłady braku ograniczeń funkcji ujemnej, myślenia na poziomie ogólnym

 • Jak można zdefiniować przejście od ogółu do szczegółu? Od szczegółu do ogółu?
  "a) Wnioskowanie o pewnych właściwościach obiektu na podstawie tego, że obiekt ten należy do zbioru, o którym jest wiadomo, że każdy z jego podzbiorów posiada te właściwości.
  b) Wnioski dotyczące ogólnych właściwości zbioru obiektów na podstawie tego, że dowolny z jej podzbiorów mają jakieś wspólne właściwości "(-Ti, wysoki poziom abstrakcji: LII." Robespierre ")

  Powiedział pan, że ma dobrą "intuicję". Więc dlaczego tak trudne jest dla Pana prognozowanie zdarzeń?
  "Kluczowym słowem są tu "zdarzenia ". Prognozowanie zdarzeń jest problematyczne. Ja prognozuje (choć to nie jest właściwe słowo, bardziej "widzę" czy "przeczuwam" co do przyszłości) kontekst ogólny, stan ogólny, balans zależności, subtelność stanu, ale nie konkretne wydarzenia. Zdarzenia mogą być zupełnie dowolne. Trzeba analizować w sposób wystarczająco szczegółowy, aby dojść do rzeczywistych wydarzeń i ich terminów, a to nie zawsze można osiągnąć i potrzeba sporo się wysilić"(-Ni: IEI "Esenin")


>Ważne dla typujących!
 • Znaki funkcji z bloku ego są zwykle wyraźnie widoczne w wypowiedziach, jednakże jeśli chodzi o znak funkcji wiodącej (1), jest pewien ważny niuans. Wiemy, że globalność myślenia wskazuje na funkcję ze znakiem minus. Wyjątkiem jest pierwsza funkcja, która ma również właściwość myślenia w skali globalnej (nawet jeśli wg modelu zawiera znak plus). Dzieje się tak dlatego, że jest to funkcja wyznaczająca filozofię danego człowieka, posiadająca potencjał nieskończonego rozwoju, możliwości coraz większego doskonalenia. Próbuje się to też tłumaczyć występowaniem w niej czwartego wymiaru.
3.3 Cecha Kierunku

Własność "kierunku" przypisaną do funkcji dodatniej opisuje się jako psychologiczną orientację myślenia skierowaną do obszaru odpowiedzialności funkcji. Przeciwnie,funkcja ujemna posiada kierunek myślenia na zewnątrz obszaru odpowiedzialności. Najwyraźniej własność "kierunku" objawia się w funkcji przetwarzającej aspekt informacyjny Se. Kierunek w tym aspekcie przejawia się w dążeniu do zajmowania i poszerzenia przestrzeni ("minus"), lub zachowania i chronienia jej ("plus").

Przykłady:
 • Jakie są strategie ataku? Czy potrafisz z nich korzystać? Kiedy atak jest uzasadniony?
  "Istnieje wiele strategii tego rodzaju, ale najczęściej używam strategii planowania i oczekiwania. Prędzej czy później, jelenie wejdą w pułapkę, jeśli pułapki są sprytnie rozmieszczone. Atak jest uzasadniony, gdy jest w dobrym celu, i ułatwi osiągnięcie go. "(-Se: LSI "Maxim")

  Jak można motywować siebie i innych? Jakimi metodami? Czy wiesz, w jaki sposób naciskać na innych? Jeśli tak, jak to robisz?
  "Ja zwykle słowami: "Musisz to zrobić. Za wszelką cenę, ale zrób to". Nie ma "nie chcę" i "nie mogę". Jeśli podjąłeś się zadania, doprowadź je do końca. Oczywiście, że nie zawsze tak się dzieje. I nie zawsze jest to konieczne. Ale ogólnie, to tak.
  Po drugie, mogę podnieść głos, podejść bardzo blisko osoby, krzyczeć. Mogę, oczywiście, uderzyć, ale na to nie pozwalam sobie. Myślę, że to oznaka słabości. Ponadto mam wrażenie, że jeśli raz popuszczę, to będzie tak jak zawsze. Należy wykonać zadanie w 100%, do końca.
  Jednak negatywne emocje potrzebują pewnego rodzaju uwolnienia. Tak więc, mogę rzucić przedmiotem. Lub przewrócić krzesło. Więc wychodzi na to, że to złożony proces: głośność, gesty, mimika, słowa. Wszystko to jest postrzegane przez innych jako wywieranie presji "(-Se: SLE". Żukow ")


  Wszelkie wywieranie nacisku dla mnie osobiście jest bardzo niewygodne. Jeśli chodzi o użycie siły fizycznej, jest dla mnie o wiele łatwiej się bronić, zrobić unik, ale nie zadawać ciosy. Mój ojciec zawsze mi mówił "najlepszą obroną jest atak". To prawdopodobnie działa w szachach, ale nie w życiu. Nie wyobrażam sobie ataku. Nawet jeśli to konieczne, by uderzyć w odpowiedzi. To wywołuje pewien rodzaj niepewności, uczucie niezręczności.
  W autobusie zawsze się wycofuje, jeśli ludzie podchodzą do mnie. Ale wielu zajmuje tę przestrzeń, którą się im dało, aby mogli pójść dalej i nie obchodzi mnie, że sam zostaje w zgiętej pozycji. Dziwi mnie to - czy ludzie nie czują te granic między sobą? czy po prostu może spokojnie zajmują "swoje" miejsca, nie dbając o przestrzeń innych?.. Kiedy stoję w wąskim miejscu, staram się ustawić tak, żeby powodować minimalne niedogodności dla innych. (+ Se: LSE "Stirlitz")

  Nigdy nie myślę o ofensywnej strategii, ponieważ samo w sobie pojęcie "ataku" ma niewiele wspólnego ze mną. Atak z mojej strony może przyjść tylko w przypadku ochrony mojego domu, jeśli ktoś próbuje włamać się do niego lub wtyka nos w sprawy innych ludzi. I nawet wtedy - tylko w przypadku wyjątkowo irytacji, kiedy osoba nie rozumie, czego się od niej chce. Nie mogę sobie przypomnieć ani jednego przykładu, gdy zdecydowałem się zająć czyjeś terytorium. (+ Se: SLI "Gabin")
3.4 Cecha Dystansu

Funkcji dodatniej przypisuje się jako "bliski" dystans psychologiczny. Funkcji ujemnej - przypisuje się "daleki" dystans psychologiczny. Najwyraźniej cecha dystansu objawia się w przetwarzaniu informacji z aspektu: Fi (oraz Se, jednak nie jest to wystarczająco wyraźne i nie daje się zastosować - carlos). Jak to się manifestuje w praktyce?
Na podstawie przeprowadzonych ankiet widać u osób z -Fi tendencje do posiadania bogatego koła znajomych, natomiast u osób z +Fi -utrzymywania niewielkiej liczby bliskich znajomych. +Fi: nastawienie na bliski dystans i mniej znajomych, -Fi: nastawienie na odległy dystans i bogate koło znajomych. W celu weryfikacji należy zadać pytanie jak szerokie jest koło znajomych danej osoby.

3.5 Podsumowanie dotyczące właściwości kierunku i dystansu

Cechy kierunku i dystansu dotyczą pojedynczych aspektów Se i Fi i można je traktować jako szczególne przypadki manifestowania się cech odpowiednio jakości i skali. Od razu widać o co chodzi w tej generalizacji:

Dla cechy kierunku (Se): -Se jako kompetentna w ujemnym regionie informacji, będzie bardziej skłonna do przebywania w nim: czynności ofensywnych i zajmowania przestrzeni. +Se jako niekompetentna w ujemnym zakresie wybiera rozwiązania z regionu dodatniego: obronę, utrzymanie swojej przestrzeni.
Dla cechy dystansu (Fi): Funkcja dodatnia - skala lokalna, widzenie szczegółów - wymaga podejścia na bliski dystans. Funkcja ujemna - globalność, widzenie ogółu - wymaga patrzenia z większego dystansu.

Możemy zatem zredukować ilość cech związanych ze znakiem do dwu podstawowych - jakości i skali!

4. Znaki funkcji jednowymiarowych

W przypadku funkcji jednowymiarowych praktycznie nie istnieje rozróżnienie w postaci cechy skali. Przetwarzanie informacji przez te funkcje zawsze ma posmak lokalności i opierania się o konkretne przykłady, niezależnie od znaku. Dzieje się tak z powodu opierania się tylko na doświadczeniu - osoba wie jak postąpić z konkretnymi przykładami których już doświadczyła. Spojrzenie globalne jest wyczuwalne słabo. Istnieją jednak inne charakterystyki związane ze znakiem funkcji jednowymiarowych, które podamy poniżej.

4.1 Znak funkcji czwartej (PoLR)

W praktyce, reakcje ujemnej czwartej funkcji będą wyglądać na bardziej "bolesne" niż reakcje dodatniej czwartej funkcji. Ludzie z ujemną czwartą funkcją mają wyraźną tendencję do "opuszczenia minusa". Tak więc, LSE ("Stirlitz") bardzo boi się spóźnienia i za wszelką cenę stara się zapobiec takiemu "rozczarowaniu" (-Ni). Manifestacja znakiu czwartej funkcji (+ Ni) u ESE ("Hugo") jest o wiele spokojniejsza. ESE ma większą tendencję do oczekiwania na coś przyjemnego. SEI ( "Dumas" f. 4 -Te) jest bardzo odpowiedzialny i sumienny w odniesieniu do jego pracy, boi się dostać negatywną ocenę, często bierze na siebie zbyt dużo pracy, nie potrafi właściwie ocenić swoich możliwości i umiejętności, ale nadal stara się dociągać do reszty. IEI ("Esenin", f. 4 + Te) może po prostu unikać pracy, stara się unikać zbytnego obciążania siebie i ogólnie nieprzyjemnej aktywności. Są to tylko pewne przykłady zachowań wynikających z mechanizmu, a nie konkretne, stałe cechy.

4.2 Znak funkcji piątej (sugestywnej)

Piąta funkcja - jednowymiarowa, sugestywna - odbiera informacje ze swojego aspektu, również przetwarza, z uwzględnieniem znaku. Tak więc, LSE ("Stirlitz") w -Fi automatycznie monitoruje negatywne postawy, żeby "broń Boże" nie były skierowane na niego. I jak tylko widzi pierwsze oznaki takiego negatywnego nastawienia, inicjuje automatyczną reakcję obronną (reakcja pozostaje w kręgu witalnym, wykonawca: f.8 + Se).

Inny przykład:
 • "... Pytanie: "Opowiedz mi coś o sobie" dezorientuje mnie. Nie wiem, co dokładnie ktoś chce wiedzieć o mnie. Może zacznę teraz mówić o tym, jaki rodzaj kaszki jadłem jako dziecko, a może interesuje go coś zupełnie innego ... Ogólnie, potrzebuje uściślenia, konkretnych pytań. "( jednowymiarowy rodzaj myślenia ,+ Ne: SLI "Gabin")
5. Rozróżnianie aspektów informacyjnych względem znaków.

Przy ustalaniu znaków funkcji podczas typowania, należy pamiętać, że informacje są przetwarzane na modelu jako całości i przetwarzane przez wszystkie funkcje niemal równocześnie.

>Ważne dla dla typujących!

Aby prawidłowo rozpoznawać znak funkcji przetwarzającej informację z jednego aspeku, należy wziąć pod uwagę cały makro-aspekt, jak również funkcjonowanie bloku. Każdy makro-aspekt (obiekty :t: , przestrzeń :s: , energia :f: , czas :n: ) dzieli się na dwa aspekty: czarny i biały (podstawowy i relacyjny). Zachodzi zależność, że dla danego socjotypu wszystkie aspekty białe mają ten sam znak, i wszystkie elementy czarne także ren sam znak, przeciwny do białych.

Ważne jest, aby wyraźnie odróżniać podstawowe i relacyjne aspekty, tak aby nie pomylić znaków funkcji w danym modelu.

Tak więc, podstawowy aspekt Fe niesie informację o stanie energetycznym, a relacyjny aspekt Fi niesie informację o stosunku (relacji) stanów energetycznych. Naturalnie, przy obserwacji (i ustalaniu) stosunków (Fi) osoba równocześnie odbiera (i eksponuje) emocje i stan energetyczny (Fe).

Kiedy typujący stawia pytanie o negatywne emocje, nie oczekuj, że ktoś odpowie, że jest niekompetentny w radzeniu sobie z negatywnymi emocjami. Wszyscy jesteśmy prawdziwymi ludźmi i je okazujemy. Najczęściej osoba typowana nie może odróżnić aspektów i nie możne ocenić adekwatności swoich reakcji w strefie minus. Dla niej może nie być różnicy między "być złym na kogoś" i "płakać" - oba z nich będzie uważać za "negatywne emocje". Celem typującego jest, aby dowiedzieć się, która funkcja, Fi czy Fe, posiada orientację się w strefie minus, a która się tam gubi. Na przykład, jeśli osoba wejdzie w konflikt (co odpowiada informacjom zarówno typu -Fe jak i -Fi), wówczas jej reakcja będą zależeć od znaków obu funkcji.

Tak więc, +Fi będzie unikać regionu minus (-) w relacjach, a jednocześnie pojawi się żywa reakcja -Fe. Za to osoba z -Fi będzie reagować na negatywne postawy, ale będzie nieadekwatna w regionie -Fe. Jakość przetwarzania danych będzie zależeć od wymiarów tych funkcji, jak również od tego czy działają w superbloku witalnym, czy w mentalnym. Tak więc, EII ("Dostojewski") będzie unikał negatywnych relacji, a jego nastrój popsuje się automatycznie (-Fe). LSE ("Stirlitz") automatycznie (Fi w bloku witalnym) zareaguje na "minus" w Fi, pokazując przy tym brak kontroli w ujemnych emocjach (wybuch agresji). SEE ("Cezar") będzie w stanie świadomie (Fi w bloku mentalnym) wywierać wpływ na przebieg konfliktu za pomocą -Fi, choć emocje również mogą być nieadekwatne. Negatywne emocje ESE "Hugo" będą bardzo adekwatne do sytuacji, ale w tym samym czasie nie będzie utrzymywał automatycznej orientacji na nie popsucie relacji.

Określając znaki funkcji najczęściej popełniane są błędy w ocenie znaków Fe u dwóch typów: ESE ("Hugo") i EIE ("Hamlet"). Bardzo często diagnostycy nie rozumieją, dlaczego ESE jest przypisane -Fe, a EIE jest przypisane +Fe. Emocje EIE są postrzegane jako bardziej dramatyczne (EIE widzi świat w ciemnych barwach) i jest wrażenie, że EIE łatwo orientuje się w minus Fe. Jednakże, "minus" u EIE przejawia się w sąsiedniej funkcji, która przetwarza aspekt Ni - wizja wydarzeń przede wszystkim w negatywnym świetle, stąd ogólne wrażenie pesymizmu. Jednocześnie, EIE stara się utrzymać podniesiony stan emocjonalny (Uwaga: "podniesiony" nie oznacza "wesoły", ale stan wewnętrznej mobilizacji, energii, adrenaliny). I co ciekawe, to ujemne (w skali i jakości) wydarzenia, doładowują EIE i podnoszą jego stan ducha. Ale EIE nie cieszy się tym i nie orientuje się w negatywnych stanach emocjonalnych. Jednak stara się uniknąć obniżenia tego stanu "wysokiej energii". Dla kontrastu - ESE może łatwiej pogrążyć się w niższym stanie "energii" (cierpieć, płakać) i łatwo pozostawać w nim w razie potrzeby. ESE orientuje w dużym spektrum emocji i huśtawki nastrojów go nie niepokoją - stany kontrastujące (minus) są w pełni możliwe do zaakceptowania przez ESE.

6. Znaki w superblokach witalnym i mentalnym

>Ważne uwaga dla typujących!

W praktyce identyfikacja znaku funkcji witalnych metodą wywiadu nie różni się od ustalania znaku funkcji mentalnych. Jednakże, może być utrudniona ze względu na fakt, że w ogólności, informacje z dziedziny funkcji witalnych zawsze są przypomninane z pamięci. Odpowiedzi mogą wydawać niejasne, przybliżone, trudne do wyrażenia słowami. Podczas gdy, jeśli chodzi o wielowymiarowe funkcje z ID, człowiek jest w stanie właściwie ocenić sam siebie. Dlatego też, w celu ustalenia znaków funkcji witalnych, lepiej jest polegać na informacjach pochodzących z funkcji wielowymiarowych osoby.

6. Wnioski

1. W procesie werbalnej (ankieta, wywiad) identyfikacji socjotypu , znaki funkcji mogą być ustalone na podstawie właściwości, które zostały pierwotnie opisane w pracach Gulenki biorąc pod uwagę wyjaśnienia dodane przez Jermaka ("Zakres kompetencji funkcji").

2. Sociotypy z lewego pierścienia socjoprogresu (rezultatowe) mają znak "minus" w pierwszej funkcji (podstawowej), socjotypy z prawego pierścienia (procesowe) - znak "plus".

3. Aspekty tego samego koloru mają ten sam znak w całym modelu.

4. Właściwości "skali" i "jakości" obydwie zależą od dychotomii proces/ rezultat (u Gulenki, jakość zależała od pozytywizmu/negatywizmu).

5. Pojęcie znaków funkcyjnych stał się ważnym dodatkiem do modelu A, wyjaśniając charakterystykę każdego socjotypu, co daje dodatkowe narzędzie dla odróżnienia przetwarzania informacji przez funkcje wiodące typów podobnych, jak i praktycznej identyfikacji socjotypu psychiki w ogóle._________________________________________________________________________

Literatura:
1. Gulenko V. V. Signs of Socionics functions. - Kiev, 1989 / / "16." - Vilnius. - 1990. - № 2.
2. Gulenko V. V. Positivity and negativity of communicative functions. - Kiev, 1998.
3. Ledin V. Signs of Socionics functions.
4. Ermak V. D. Learning to understand people. - M., Astrel. - 2003. - S. 131-134.
5. Eglit I. M. Dimensions of functions. / / Socionics, mentologiya and personality psychology. - 2007. - № 2.

6. Filatova E. S. Returning to the "signs of Socionics functions" W. Gulenko / / Socionics, mentology and personality of an individual. - 1998. - № 3.
"Ostateczne [i największe] szczęście człowieka zasadza się na czołowym i zarazem najbardziej istotnym działaniu człowieka; jak wiadomo, jest nim działanie władzy myślenia, czyli myśli." --św Tomasz z Akwinu

Awatar użytkownika
carlos
α
Posty: 2460
Rejestracja: środa 03 cze 2009, 20:36
Socjotyp: SEI
Lokalizacja: Warszawa
Kontakt:

Re: Znaki funkcji (Eglit)

Post autor: carlos » poniedziałek 27 paź 2014, 13:25

Dzięki konsultacji z kamilrim i anaplastycznym na zlocie, dodałem wcześniej pominięty kawałek tekstu, pozwalający zrozumieć skąd wywodzą się znaki według teorii socjonicznej. Zatem:

Dodałem powyżej sekcję 1.1 Historia zagadnienia, która zawiera brakujące informacje (opuściłem je wcześniej) na temat wyprowadzenia znaków z teorii klasycznej socjoniki - głównie dychotomii proces/rezultat. Mam nadzieję, że to cenna informacja dla typujących, pragnących lepiej zrozumieć działanie funkcji plusowej i minusowej.
"Ostateczne [i największe] szczęście człowieka zasadza się na czołowym i zarazem najbardziej istotnym działaniu człowieka; jak wiadomo, jest nim działanie władzy myślenia, czyli myśli." --św Tomasz z Akwinu

Awatar użytkownika
Marco
β
Posty: 8157
Rejestracja: wtorek 15 kwie 2008, 17:02
Socjotyp: LSI
Lokalizacja: Kraków

Re: Znaki funkcji (Eglit)

Post autor: Marco » wtorek 28 paź 2014, 13:32

Obrazek
Podoba mi się ta rozpiska modelu, jest znacznie lepsza niż TMA.

Awatar użytkownika
carlos
α
Posty: 2460
Rejestracja: środa 03 cze 2009, 20:36
Socjotyp: SEI
Lokalizacja: Warszawa
Kontakt:

Re: Znaki funkcji (Eglit)

Post autor: carlos » środa 12 lis 2014, 09:14

Ten true model A to jakiś wynalazek gościa z forum 16 types, który nie uzyskał nigdy uznania i think.

Chciałem się podzielić kilkoma spostrzeżeniami o znakach w ujęciu takim jak powyżej z dotychczasowego doświadczenia. Mianowicie:

-zgodnie z Gulenkowym pierwotnym modelem znaków, wydaje mi się, że najsilniej manifestuje się znak funkcji 1. Np. pytając rzekome ESI "co to jest moralne, a co niemoralne?" (dziedzina Fi), dostałem wyraźną odpowiedź zgodną z opisem działania funkcji minus: "Może tak - łatwiej mi powiedzieć co jest niemoralne. Niemoralne jest zachowanie, które krzywdzi drugą osobę, [jeszcze kilka cech niemoralności]. Moralne to znaczy hm... [długie rozmyślanie], to pojęcie jest trochę sztywne i kojarzy mi się z religią, no ale chodzi w nim o poszanowanie drugiej osoby [...] . (funkcja minus definiuje co jest plusem poprzez skupienie na negatywach i usunięcie ich, trudniej jej opisać coś poprzez pozytywy)

-znaki innych funkcji manifestują się słabiej i trzeba mieć dużą uwagę, aby je wyłapać (choć się manifestują - np. +Se u ESI: unikanie agresji, ataku)

-funkcja 1 może przejawiać globalność myślenia (globalne spojrzenie, stworzenie uogólnień), niezależnie od tego czy jest plusowa czy minusowa. Łatwo o tym zapomnieć

-polry: jeśli PoLR jest z plusem to opowiadanie o nim ma mniej stresujący charakter, bardziej lajtowy, widać niepewność, ale osoba tego nie przeżywa, nie próbuje się w tej dziedzinie jakoś nadzwyczajnie wysilać. Jest jakoś tak bezboleśnie. Jeśli PoLR jest z minusem, wtedy zauważam, że osoba mocniej go "przeżywa", jest bardziej boleśnie.
"Ostateczne [i największe] szczęście człowieka zasadza się na czołowym i zarazem najbardziej istotnym działaniu człowieka; jak wiadomo, jest nim działanie władzy myślenia, czyli myśli." --św Tomasz z Akwinu

Awatar użytkownika
Irka
β
Posty: 164
Rejestracja: poniedziałek 10 mar 2014, 13:29
Socjotyp: LSI
Lokalizacja: Warszawa

Re: Znaki funkcji (Eglit)

Post autor: Irka » środa 12 lis 2014, 10:23

carlos pisze:Znaki funkcji z bloku ego są zwykle wyraźnie widoczne w wypowiedziach, jednakże jeśli chodzi o znak funkcji wiodącej (1), jest pewien ważny niuans. Wiemy, że globalność myślenia wskazuje na funkcję ze znakiem minus. Wyjątkiem jest pierwsza funkcja, która ma również właściwość myślenia w skali globalnej (nawet jeśli wg modelu zawiera znak plus). Dzieje się tak dlatego, że jest to funkcja wyznaczająca filozofię danego człowieka, posiadająca potencjał nieskończonego rozwoju, możliwości coraz większego doskonalenia. Próbuje się to też tłumaczyć występowaniem w niej czwartego wymiaru.
A co z czterowymiarową funkcją 8? Również jest równie silna co funkcja 1, ale nieświadoma i używana bardziej automatycznie. Ale czy mając znak + przy tej funkcji działa tak samo jak przy 1, czyli nie gubi się w - i potrafi tym również operować, czy po prostu tak ma tylko funkcja 1?
Jeśli chcesz - znajdziesz sposób, jeśli nie chcesz - znajdziesz powód.

Awatar użytkownika
carlos
α
Posty: 2460
Rejestracja: środa 03 cze 2009, 20:36
Socjotyp: SEI
Lokalizacja: Warszawa
Kontakt:

Re: Znaki funkcji (Eglit)

Post autor: carlos » środa 12 lis 2014, 10:34

Irka, po pierwsze, z tekstu Eglit wynika, że:

Funkcja 1 z plusem :
*nie posiada kompetencji w sferze minus (Np. EIE Fe+ może nie wiedziećjak się zachować gdy ktoś płacze, to go może drażnić)
*ale: posiada, w odróżnieniu od innych funkcji z plusem, zdolność tworzenia uogólnień (generalizacji, globalność) = nie musi koniecznie rozdrabniać się na konkretne przypadki
*skupia się na pozytywach (Np. SEI Si+ definiuje piękno jako harmonijny układ czegoś, miłą dla zmysłów proporcję, przeciwnie SLI Si- definiuje piękno jako brak zakłóceń, nierówności, dysharmonii)

co do funkcji 8 z plusem, nie napisali czy ma zdolność tworzenia uogólnień, możemy się wspólnie nad tym zastanowić.

Poza tym, widzę, że niektórzy nie rozumieją sensu podawania przykładów (vide Betosław). W tekście Eglit jest mnóstwo konkretnych przykładów jak może wyglądać manifestacja (obserwowalna reakcja np. wypowiedź) konkretnego rodzaju przetwarzania - plusowego lub minusowego. Są to przykłady skutków działania mechanizmu przetwarzania informacji charakterystycznego dla danego typu. Np. EIE Fe+ nie wie jak się zachować gdy ktoś płacze, to go drażni. Nie oznacza to, że wszystkie typy EIE będą zawsze w ten sposób reagować na płacz... (to podstawowa wiedza z socjoniki, dlatego często to pomijam jako oczywiste). Jest to tylko jeden z zanotowanych przez Eglit przykładów, który zidentyfikowała jako skutek przetwarzania charakterystycznego dla plus Fe. Inny EIE może zareagować inaczej, w każdym razie powinna się u niego zamanifestować niekompetnecja w minus Fe. Miał ktoś wątpliwości?
"Ostateczne [i największe] szczęście człowieka zasadza się na czołowym i zarazem najbardziej istotnym działaniu człowieka; jak wiadomo, jest nim działanie władzy myślenia, czyli myśli." --św Tomasz z Akwinu

Awatar użytkownika
Gumofilc
Posty: 1050
Rejestracja: sobota 27 paź 2007, 09:36
Socjotyp: IEI
Poprzedni login: Gumofilc

Re: Znaki funkcji (Eglit)

Post autor: Gumofilc » piątek 14 lis 2014, 14:30

Niby masz racje, ale w efekcie dostaje sie:

http://socjonika.pl/forum/viewtopic.php ... 50#p121226

(mnóstwo takich)
Nic nie będzie choć powstanie.
IEI Ni / ILE Ne

http://pl.wikipedia.org/wiki/Efekt_horoskopowy

"Bez jedzenia można żyć kilkanaście dni, a bez sensu całe życie."
Wielka Księga Mądrości Gumofilca, Akt V: "Si vs Ni"

Awatar użytkownika
carlos
α
Posty: 2460
Rejestracja: środa 03 cze 2009, 20:36
Socjotyp: SEI
Lokalizacja: Warszawa
Kontakt:

Re: Znaki funkcji (Eglit)

Post autor: carlos » piątek 14 lis 2014, 15:33

Bedziemy ich poprawiać w razie czego. Wiesz ja jestem sensorykiem i łatwiej mi zrozumieć koncepcje socjoniczne, takie jak formy myślenia czy znaki, poprzez przeczytanie wielu przykładów. Myślę, że Eglit podając tyle przykładów, w jakiś sposób podała pomocną dłoń sensorykom, którzy mają ograniczoną zdolność akceptowania informacji o wysokim poziomie ogólności.
"Ostateczne [i największe] szczęście człowieka zasadza się na czołowym i zarazem najbardziej istotnym działaniu człowieka; jak wiadomo, jest nim działanie władzy myślenia, czyli myśli." --św Tomasz z Akwinu

Awatar użytkownika
diabeu
Posty: 1725
Rejestracja: czwartek 05 sty 2012, 17:40
Socjotyp: LIE
Poprzedni login: diabeuek

Re: Znaki funkcji (Eglit)

Post autor: diabeu » wtorek 01 mar 2016, 11:43

gdzie jest obowiązująca rozpiska typów z danymi znakami przy funkcjach?
LIE-2Ni

Awatar użytkownika
carlos
α
Posty: 2460
Rejestracja: środa 03 cze 2009, 20:36
Socjotyp: SEI
Lokalizacja: Warszawa
Kontakt:

Re: Znaki funkcji (Eglit)

Post autor: carlos » wtorek 01 mar 2016, 15:18

Na samej górze w 1-szym poście raczej :)
"Ostateczne [i największe] szczęście człowieka zasadza się na czołowym i zarazem najbardziej istotnym działaniu człowieka; jak wiadomo, jest nim działanie władzy myślenia, czyli myśli." --św Tomasz z Akwinu

Awatar użytkownika
Marco
β
Posty: 8157
Rejestracja: wtorek 15 kwie 2008, 17:02
Socjotyp: LSI
Lokalizacja: Kraków

Re: Znaki funkcji (Eglit)

Post autor: Marco » wtorek 01 mar 2016, 15:38

 • + :fe: - pozytywne emocje, radość, zabawa, emocjonalny wzrost, entuzjazm, uśmiech, śmiech, optymizm, poczucie humoru, doświadczenie szczęścia;
  - :fe: - negatywne emocje, żal, smutek, emocjonalny dołek, depresja, płacz, łzy, frustracja, pesymizm, zły nastrój, doświadczenie przeciwności losu;

  + :fi: - dobre relacje, miłość, przyjaźń, sympatia, przyciąganie, ciepłe relacje, towarzyskość, bliski dystans psychologiczny, dobro, uprzejmość;
  - :fi: - złe nastawienie, nienawiść, wrogość, niechęć, wstręt, chłodne relacje, alienacja, nietowarzyskość, daleki dystans psychologiczny, zło, okrucieństwo;

  + :te: - użyteczność, korzyści, gospodarka, technologia, fakty, nabywanie, składowanie, kupowanie, oszczędzanie, procedury, przywracanie porządku, praktyczność;
  - :te: - bezużyteczność, nieopłacalność, nieefektywność, zużycie, koszty, ryzyko, eksperyment, sprzedaż, targowanie, działania w warunkach chaosu i kreatywności;

  + :ti: - określoność, szczegóły, szczegółowe badania, dokładność, ścisłość, hierarchiczność, przepisy, instrukcje, wybór najlepszej opcji, przejrzystość działania, logiczna organizacja, wskaźniki, sprawozdawczość;
  - :ti: - abstrakcyjność, ogólność, uniwersalność, system, klasyfikacja, typologia, ogólne wzorce, obiektywność, prawda, sprawiedliwość, kompleksowy przegląd, analiza, rozpracowanie na czynniki, logika naukowa, kryteria;

  + :ne: - szanse, możliwości, potencjał dodatni, esencja, istota, zasada działania, nowa idea, hipoteza, teoria, wgląd, zaciekawienie, oryginalność, niezwykłość, niepowtarzalność, wiara w szczęście;
  - :ne: - beznadzieja, alternatywy, potencjał ujemny, brak sensu, brak możliwości, paradoks, zapomniane, przestarzałe, kiepski wgląd, przeciętność, zwykłość, nuda, ograniczone możliwości, realizm, niedowierzanie;

  + :ni: - przyszłe zmiany sytuacji w czasie, prognozowanie, przewidywania, stopniowy rozwój, ewolucja, dynamika zmian, przepływ czasu, wyobraźnia, spójnego opis, subtelne nieraptowne zmiany, krok po kroku, zbieżność, konwergencja;
  - :ni: - przeszłość, oczekiwanie błędu, unikanie zagrożenia, niepewność, niejasne poczucie zaniepokojenia, dojrzewanie kryzysu, rewolucja, luka w czasie, zdolność uchronienia się od kłopotów, gwałtowna zmiana, niespójny opis, konieczność zdecydowanych działań, rozbieżność, niezbieganie się wydarzeń w dobrym kierunku;

  + :se: - utrzymywanie władzy, niepodległość, obrona, osłona, riposta, kontratak, twardość, obrona swoich interesów, wolicjonalny nacisk z dołu do góry, siła, siła woli, posiadanie;
  - :se: - przejęcie władzy, dominacja, napaść, agresja, atak, inicjatywa, wytrwałość, żądania, wolicjonalny nacisk od góry do dołu, zabieganie o swoje interesy kosztem innych, słabość, pasywność;

  + :si: - przyjemne uczucie, komfort, wygoda, harmonia, piękno, atrakcyjność, wypoczynek, zdrowie, relaks, dobre samopoczucie, przyjemność, radość, czułość;
  - :si:- nieprzyjemność, uczucie dyskomfortu, brak wygody, brak harmonii, brzydota, nieatrakcyjność, praca, zmęczenie, stres, choroba, cierpienie i ból.

Awatar użytkownika
diabeu
Posty: 1725
Rejestracja: czwartek 05 sty 2012, 17:40
Socjotyp: LIE
Poprzedni login: diabeuek

Re: Znaki funkcji (Eglit)

Post autor: diabeu » wtorek 01 mar 2016, 19:36

carlos pisze:Na samej górze w 1-szym poście raczej :)
a, dobra, nie wiem czemu w pracy mi tego nie pokazywało
LIE-2Ni

ODPOWIEDZ